Sree Guruvayurappan Temple, Kolkata - Ashtabandha Sahasra Kalasa 21st Pratishta